Všeobecné informace a podmínky k ubytování

Check-in a check-out

Check-in od 15:00 hodin
Check-out do 10:00 hodin

Pro informace o možnosti zůstat v areálu zámku i po check-outu se obraťte na personál zámku či rezervační oddělení. Pokud máte zájem o příjezd před 15:00 v den začátku pobytu nebo o prodloužení pobytu do odpoledních hodin v den odjezdu, prosím, kontaktujte naše rezervační oddělení či personál zámku pro ověření dostupnosti a stanovení případných nákladů.

 

Zrušení individuální rezervace

Zrušení potvrzené rezervace

Dovolujeme si upozornit, že v případě zrušení rezervace tři dny před plánovaným příjezdem Vám bohužel budeme nuceni účtovat poplatek ve výši 50 % z celkové ceny ubytování. Při zrušení potvrzené rezervace 48 hodin do plánovaného příjezdu činí tato částka 100 % z celkové ceny ubytování penzionu Zámek Lešany.

Zrušení potvrzené rezervace – společenské akce

Dovolujeme si upozornit, že společenské akce se řídí speciálními všeobecnými obchodními podmínkami uvedené na našich webových stránkách zde: https://www.zameklesany.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

Zrušení potvrzené rezervace – dárkový poukaz

V případě zrušení Vaší potvrzené rezervace 3 dny a méně před plánovaným příjezdem Váš dárkový certifikát pozbývá platnosti.

 

Ubytovací řád

 • Po příjezdu host předloží provozovateli, popř. pracovníkovi penzionu, svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od pokoje a společenské místnosti a host bude ubytován.
 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den.
 • V případě, že penzion má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si penzion právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl být uklizen a užíván hostem, který si jej rezervoval.
 • V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 15:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 22:00 hodin nebo v dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel penzionu může obsadit pokoj bez náhrady.
 • Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení pouze, pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy nebo pokud ke škodě na nich došlo jednáním provozovatele penzionu. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
 • Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tímto účelem odevzdány provozovateli do úschovy.
 • V pokoji a v prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 • Všichni ubytovaní hosté musí dbát o čistotu, pořádek a v pokojích používat domácí obuv. Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna pokoje a uzamknout dveře.
 • Za způsobené škody pokojového mobiliáře a chybějící vybavení pokoje odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození. Na pozdější nahlášení nebude brán zřetel a škoda bude účtována ve výši 5 000 Kč neb 200 EUR.
 • Ve všech prostorách penzionu, a zvláště v pokojích, není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.
 • Přijímání návštěv v pokojích hostů je zakázáno nebo musí být nahlášeny provozovateli penzionu. Po dohodě s provozovatelem je pro návštěvy k dispozici společenská místnost.
 • Penzion zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně jeho převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 • Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech.
 • Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách penzionu.
 • Psi a jiná zvířata mohou být s hostem ubytována pouze v penzionových pokojích, a to za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.
 • Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem v den příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 14 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení. Na požádání je možno vystavit fakturu.
 • Snídaně nejsou v ceně ubytování. Lze je doobjednat za cenu 200 Kč za osobu na snídani. Další stravování není standardně nabízeno, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.
 • Všechny pokoje a vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm. Za nedodržení tohoto zákazu se účtuje částka 5 000 Kč a připisuje se na účet hosta. Kouření je možné ve vyhrazeném venkovním prostoru.
 • Pokoje jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacích zařízení penzionového typu. Pokud chcete navíc polštář, ručník nebo osušku, obraťte se, prosím, na přítomný personál penzionu.
 • Klimatizace v pokojích se dají ovládat pomocí ovladačů, které obdržíte při ubytování nebo budou k dispozici ve společenské místnosti. Je možné regulovat teplotu v pokoji dle Vašeho přání.
 • S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 6:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 • Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti zámku přijímá službu konající personál.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a věříme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.

Ubytovací řád platí od 1. ledna 2023

 

Prohlášení o Ochraně osobních údajů

Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů.

Proč shromažďujeme informace?

Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytovacích služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.

K jakým účelům shromažďujeme informace?

 • Průběh nebo podpora činnosti rezervačního procesu
 • Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
 • Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
 • Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého se bude realizovat Vaše rezervace
 • Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře
 • Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?

Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání.

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

 

Informace na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 

Podmínky Cookies

Co jsou Cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu soubory Cookies používáme

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími obtížemi.
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky.

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.

 

Všeobecné Obchodní Podmínky Zámek Lešany s.r.o.

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

 • firma Zámek Lešany s.r.o. se sídlem na adrese Lešany 100, 257 44, registrována pod identifikačním číslem 08034117 provozující penzion
 • objednatel – jako fyzická či právnická osoba (Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové hosty a agentury, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.), dále jen „Host“

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:

 • Rezervace ubytování a dalších služeb v penzionu a potvrzení této rezervace ze strany penzionu je možné pouze písemně, tj. emailem.
 • Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že penzion písemně potvrdí hostovi provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
 • Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
 • V případě, že penzion nebo host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu výše, Zámek Lešany s.r.o. nemusí ubytování a služby poskytnout.
 • Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace, jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, bez snídaně, pokud nezvolí host jinak.
 • V ceně ubytování je zahrnuto DPH. Poplatek z pobytu ve výši 10 Kč/osoba na noc není zahrnut v ceně ubytování.
 • Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
 • Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
 • Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
 • Ubytování je možné uhradit v hotovosti v Kč. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně Kč.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Zámek Lešany s.r.o. si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty hosta až do výše celkové částky za ubytování.
 • V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Zámek Lešany s.r.o. je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA:

 • Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor
 • Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena penzionem.
 • Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu, aby mohla být sjednána náprava.
 • Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit náklady spojené s využitím služeb Zámek Lešany s.r.o., včetně doplňkových služeb, nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je penzion oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
 • Doba přihlášení do ubytování je od 15:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě se Zámek Lešany s.r.o., a to za poplatek.
 • Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě se Zámek Lešany s.r.o., a to za poplatek.
 • Hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje penzion, aby hostovi naúčtoval penále ve výši 5 000 Kč za vyčištění pokoje či prostor penzionu a zámku. Kouření je možné pouze mimo prostory hotelu.
 • V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážného porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutou a v nutných případech volat policii.
 • Ubytovaní domácího mazlíčka/psa v penzionu Zámek Lešany s.r.o. je možné za příplatek 250 Kč za den a zvíře. Majitel ubytovaného mazlíčka/psa, nese plnou zodpovědnost za následky jeho chování. Pokud během pobytu dojde k poškození majetku, je vyhrazeno právo na úhradu vzniklé škody, a to včetně případného vyřazení pokoje na dobu nutnou k jeho opravě. Toto se vztahuje i na škody zjištěné po odjezdu hosta a Zámek Lešany s.r.o. si vyhrazuje právo na doúčtování nákladů zpětně. V případě hlučnosti mazlíčka/psa či poškozování majetku penzionu si společnost Zámek Lešany s.r.o. vyhrazuje právo smlouvu o ubytování ihned a bez náhrady ukončit.
 • Rodiče nesou zodpovědnost za chování a způsobené škody svých dětí během pobytu. Zámek Lešany s.r.o. si vyhrazuje právo přerušit pobyt, pokud se děti/hosté budou chovat neadekvátně během svého pobytu.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:

 • Hotel je povinen pro hosta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu penzionu.
 • V případě, že penzion nemůže hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace z důvodu výjimečné situace – jako např. exkluzívní pronájem prostor, havárie, situace související se zdravotním stavem personálu atd.,  má penzion povinnost zajistit pro hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení stejné kategorie za stejných finančních podmínek, nikoliv však ve stejné kategorii pokoje. A to v termínu původním nebo náhradním. V případě této výjimečné situace si Zámek Lešany s.r.o. vyhrazuje právo na nekompenzování jinak než uvedeno výše, a dále si v této situaci ponechává právo odstoupit od ubytovací smlouvy, pokud nelze dosáhnout dohody o jiném postupu.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

 • Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2024 a Zámek Lešany s.r.o. si vyhrazuje právo jejich změn. Host je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
 • Zámek Lešany s.r.o. shromažďuje osobní údaje hosta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb, nebo dle zákona, a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.